Svetainės naudojimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

- Šių UAB “Kur Lt” vartotojų taisyklių (toliau – “taisyklės”) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą UAB “Kur Lt”, juridinio asmens kodas 303192950, (toliau – “Bendrovė”), Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje kur.lt (toliau tekste – “interneto svetainė”).
- Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima nuolaidų kodų platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje (toliau – “Paslaugos”).
- Bendrovės Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – “asmenys”), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis Bendrovės interneto svetainėje ar kitoje Paslaugų teikimo vietoje.
- Naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.
- Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje kur.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.Paslaugų teikimo sąlygos

- Kadangi Bendrovė parduoda nuolaidų kodus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo / paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų.
- Asmenys įsigyjantys nuolaidų kodus paslaugoms, kartu sutinka ir su visomis trečiųjų šalių nustatytomis bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims su nuolaidos kodu įsigijusiems bilietus. Asmenims nesilaikantiems bilietų naudojimo sąlygų Bendrovė ir/ar paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.
- Nuolaidų kodai asmenims sugeneruojami tik sumokėjus pilną nurodytą kainą. Informacija apie nuolaidų kodų kainas ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama interneto svetainėje kur.lt.
- Atsiskaityti už Paslaugas galima Bendrovės interneto svetainėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis.
- Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti bilietus naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. Asmenys užsiregistravę Bendrovės interneto svetainėje privalo laikytis Bendrovės nustatytų, internetinėje svetainėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant Bendrovė turi teisę tokių asmenų registraciją panaikinti.
- Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją.
- Bendrovė interneto svetainėje nuolaidų kodus įsigyjantiems/rezervuojantiems asmenims gali nustatyti nuolaidų kodų užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas.
- Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.Nuolaidų kodų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygos ir tvarka

- Nuolaidų kodų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.
- Bendrovė “Kur Lt”, su paslaugas teikiančio asmens (organizatoriaus) sutikimu, parduoda nuolaidų kodus bilietų platintojų platinamiems bilietams įsigyti į paslaugas teikiančio asmens organizuojamą renginį. Bendrovė “Kur Lt” neorganizuoja renginių, todėl neprisiima atsakomybės už neįvykusį renginį, jo nukėlimą, kokybę ar kitus, su renginio organizavimu susijusius, klausimus. Už visa tai atsako paslaugas teikiantis asmuo (organizatorius).
- Bendrovė paties vartotojo prarastų nuolaidų kodų neatkuria ir negrąžina.
- Asmenys, prieš įsigydami nuolaidų kodus, privalo įvertinti visas renginio į kurį su sugeneruotu nuolaidų kodu yra įsigyjami bilietai vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija, kuri skelbiama bilietų platintojų internetinėse svetainėse.
- Asmenys, prieš įsigydami nuolaidų kodus kur.lt svetainėje, turi patys patikrinti bilietų platintojų internetinėse svetainėse esančius duomenis apie esamą bilietų kiekį. Bendrovė neatsako už negalėjimą panaudoti įsigyto nuolaidų kodo pasibaigus bilietų kiekiui į norimą renginį.
- Jei paslaugas teikiantis asmuo (organizatorius) atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį (organizatorių), kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą.
- Dėl pirkėjo kaltės nepanaudotas galiojantis nuolaidų kodas nekeičiamas ir pinigai už jį negrąžinami.Nuolaidų kodų galiojimo sąlygos ir tvarka

- Asmens iš Bendrovės įsigytu nuolaidų kodu pasinaudoti galima tik vieną kartą ir tik atitinkamai paslaugai įsigyti. Automatiškai sugeneruoto nuolaidų kodo savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo nuolaidos kodo. Nuolaidos kodo nukopijavimo atveju, nuolaidą bilietų platintojo svetainėje įsigyti atitinkamai paslaugai gauna asmuo, pirmas pateikęs nuolaidos kodą.
- Automatiškai sugeneruotą nuolaidos kodą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka.
- Nuolaidų kodas galioja iki bilietų platintojo nustatyto laiko iki kada galima įsigyti bilietus norimai paslaugai.
- Jeigu nuolaidų kodas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu. Užmokestis už nepanaudotą nuolaidų koda, pasibaigus jo galiojimui, nėra grąžinamas. Nuolaidų kodas kitai paslaugai įsigyti nėra perkeliamas.
- Perkant nuolaidų kodą, PVM sąskaita-faktūra neišrašoma.
- Bendrovė interneto svetainėje ar kita Bendrovei priimtina forma, informuoja asmenis apie nuolaidų kodų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką, kai tik turi galimybę po to, kai/jeigu atitinkamas paslaugas, kurioms buvo parduoti Bendrovės platinami nuolaidų kodai, teikiantys asmenys informuoja apie tai Bendrovę.Kuponų įsigijimo, panaudojimo ir grąžinimo sąlygos ir tvarka

- Bendrovė “Kur Lt”, su paslaugas teikiančios įmonės sutikimu, parduoda kuponus, su kuriais, jeigu nenurodoma kitaip, galima atsiskaityti nurodytoje įmonėje už įsigytas paslaugas.
- Bendrovė, parduodama kuponus, yra laikoma tarpininke tarp pirkėjo ir paslaugų teikėjo ir jokiais atvejais neprisiima kuponuose nurodytų paslaugų teikėjų pareigų ir atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, jeigu pasiūlyme būtų nurodyta kitaip.
- Įsigijus kuponą, vartotojas privalo iš anksto susisiekti su kupone nurodytu paslaugų teikėju ir rezervuoti apsilankymo laiką, nurodant kupono numerį.
- Dėl pirkėjo kaltės nepanaudojus kupono ar jį praradus, jis laikomas panaudotu, nors paslauga ir nesuteikta.
- Įsigytas galiojantis kuponas nekeičiamas ir negrąžinamas.